Sverigedemokraterna Heby | Sverigedemokraterna i Heby kommun | Sida 3

Sverigedemokraterna Heby

Välkommen till Sverigedemokraterna Heby!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Heby kommun.

Mattias Widén

Ordförande SD Heby

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • SD Heby överklagar kommunalt asylbeslut

  Av uppland den 18 februari 2013
  0

  Sverigedemokraternas gruppledare i Heby kommunfullmäktige, Björn Fredriksson, har under måndagen den 18 februari inkommit med ett överklagande till Förvaltningsrätten i Uppsala gällande ett asylbeslut som nyligen fattats i Heby kommun.

  Beslutet fattades i kommunstyrelsen tisdagen den 29 januari och gäller en utökning av det avtal som kommunen har med Migrationsverket om mottagande av så kallade ensamkommande flyktingungdomar.

  Björn Fredriksson (SD) hänvisar i överklagan till två parallella fall vid Förvaltningsrätten i Malmö, där rätten gått på SD:s linje och upphävt de fattade besluten eftersom de gömts undan i kommunstyrelsen och inte beslutats om i kommunfullmäktige, vilket kommunallagen föreskriver.

  Se nedan för överklagandet. Målnummer är 875-13.

  Överklagande av beslut om mottagande av ensamkommande asylsökande barn

  Härmed överklagas medelst kommunalbesvär och med begäran om inhibition till Förvaltningsrätten i Uppsala det beslut om asylmottagande som fattades av kommunstyrelsen i Heby kommun på sammanträdet tisdagen den 29 januari 2013 under ärendet Ks § 13, ”Mottagande av ensamkommande asylsökande barn”, med diarienummer 2007/115:133.

  Sammanträdesprotokollet justerades och anslogs måndagen den 4 februari 2013. Protokollet finns att erhålla via http://www.heby.se/document/document-root-22119/kommunstyrelsen-22120/protokoll-22169/ks130129p-pdf. Sidorna 1, 21 och 22 ur protokollet bifogas denna överklagan.

  Undertecknad anser att ovan nämnda beslut strider mot kommunallagen och därmed bör upphävas av förvaltningsrätten samt i väntan därpå inhiberas. Kommunstyrelsen har beslutat att utöka mottagandet av så kallade ensamkommande flyktingungdomar från 8 till 13 st i en överenskommelse med Migrationsverket.

  Ett sådant beslut får inte tas av en kommunstyrelse eftersom ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt. Istället måste ärendet lyftas till kommunfullmäktige, vilket inte varit fallet här. Sverigedemokraterna motsatte sig beslutet vid sammanträdet men vann inget gehör för det.

  Beslutet strider mot kommunallagen 3 kap 9 § första stycket, som klart och tydligt stipulerar bland annat följande: ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”.

  Att teckna en överenskommelse med Migrationsverket om asylmottagande är av principiell beskaffenhet. Ser man till vilka stora kostnader det innebär för staten och sedermera för Heby kommun står det klart att detta inte är något annat än av principiell beskaffenhet och stor vikt. Kommunallagen är tydlig då den säger att ett sådant beslut endast får tas av kommunfullmäktige.

  I sammanhanget bör även nämnas att Förvaltningsrätten i Malmö i målen 4132-10, 8186-11 och 8347-11, tre liknande fall, dömt till klagandens fördel, då besluten i de respektive kommunstyrelserna i Trelleborgs och Lunds kommuner ansetts vara av principiell beskaffenhet och större vikt.

  Med anledning av ovanstående begär undertecknad att Förvaltningsrätten i Uppsala beslutar om omedelbar inhibition av Heby kommunstyrelses beslut avseende Ks § 13, 2013-01-29, samt att förvaltningsrätten upphäver kommunstyrelsens beslut avseende Ks § 13 med rubriken ”Mottagande av ensamkommande asylsökande barn”.

  Björn Fredriksson

  Mer information:

  SD-överklagan om flyktingbeslut (Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-02-18, kl. 16.02/16.22)

  SD överklagar flyktingbeslut (Upsala Nya Tidning (UNT), UNT Uppland, 2013-02-19, s. 10)

  SD överklagar beslut om flyktingbarn (Sala Allehanda (SA), Camilla Röjerås, 2013-02-20, s. 5)

 • Utdelningar i Tärnsjö, Östervåla och Harbo

  Av uppland den 9 januari 2013
  0

  Den senaste tiden har Sverigedemokraterna delat ut kampanjmaterial på orterna Tärnsjö, Östervåla och Harbo med omnejd i Heby kommun.

  Det material som utdelats består i tusentals mellanvals- och trygghetskampanjflygblad samt 2012 års andra upplaga av den så kallade presentationstidningen, ett särskilt exemplar av partiorganet SD-Kuriren.

  Responsen från allmänheten har varit positiv, och medlemsantalet i kommunen har sedan oktober månad nästan fördubblats.

 • Motion om att stoppa flyktingmottagandet i Heby kommun

  Av uppland den 2 januari 2013
  0

  Nedanstående motion av Björn Fredriksson, Sverigedemokraternas gruppledare i Heby kommunfullmäktige, om att stoppa flyktingmottagandet i Heby kommun har inlämnats till kommunen under december 2012. Motionen följer nedan i sin helhet.

  Motion till kommunfullmäktige i Heby

  Stoppa flyktingmottagandet för år 2013

  Då Heby kommun har en ytterst dålig ekonomi för tillfället bör vi tills vidare minska kommunens utgifter.

  Av befolkningen i Heby utgör gruppen med invandrarbakgrund 8,4 %, och de står för 50,7 % av de sociala kostnaderna i kommunen.

  Att stoppa flyktingmottagandet för år 2013 skulle vara en av förhoppningsvis fler åtgärder, som har till syfte att förbättra kommunens finanser.

  Framöver bör vi slå in på en mer ansvarsfylld flyktingpolitik än den som bedrivs idag.

  Det är en skam att Sverige nedlåter sig till denna skamlösa människohandel.

  Vittinge 121214

  Björn Fredriksson (SD)

 • SD Heby interpellerar om hot mot kommunpersonal

  Av uppland den 20 juni 2012
  0

  Nedanstående interpellation av Sverigedemokraterna om hot mot kommunanställda inlämnades och anmäldes vid Heby kommunfullmäktiges sammanträde onsdagen den 20 juni 2012.

  Interpellation om hot mot kommunanställda

  Till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C)

  I olika medier rapporteras nuförtiden ofta om hur alltfler kommunanställda och andra offentliganställda runt om i Sverige utsätts för olika typer av hot och trakasserier samt i vissa fall till och med våld i sitt yrke. Det kan handla om exempelvis lärare, socialsekreterare eller annan personal som får mottaga hotelser i sin yrkesutövning och som drabbas hårt av detta med psykiska och ibland fysiska men som följd.

  Nyligen uppmärksammades i olika rikstäckande massmedier ett fall där en lärare blivit misshandlad med både sparkar och slag av en elev men som sedan nekats skadestånd för detta i Gällivare tingsrätt. Tingsrätten menade istället att läraren måste vara beredd på visst våld på samma sätt som exempelvis en ordningsvakt eller polis.

  Med anledning av ovanstående vill undertecknad ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande Marie Wilén (C):

  1. Finns det någon egen undersökning i kommunen eller undersökning som gjorts av annan part om hur pass vanligt det är med hot av olika slag mot kommunanställda i Heby kommun?

  2. Om ja, hur ser statistiken för vår kommun ut?

  3. Om nej, kommer kommunen att ta initiativ till att en sådan undersökning görs kontinuerligt?

  4. Vad har Heby kommun för handlingsplan samt andra förberedelser och rutiner kring hot mot dess anställda och även hur detta kan förebyggas?

  Vittinge den 20 juni 2012

  Björn Fredriksson (SD)

  Interpellationen besvarades vid Heby kommunfullmäktiges sammanträde tisdagen den 18 september 2012 av ordföranden i kommunstyrelsens verksamhetsutskott David Olsson (M):

  Hot mot anställd blir arbetsskada (unt.se, 2012-09-21)

 • SD Heby vill utveckla tätorterna i Heby kommun

  Av uppland den 19 juni 2012
  0

  Den 20 juni 2012 kommer Heby kommunfullmäktige att sammanträda för sista gången före sommaruppehållet. Vid morgondagens sammanträde kommer även en motion av Sverigedemokraterna att anmälas för behandling.

  Partiet har motionerat om att utveckla de olika tätorterna i Heby kommun. I motionen föreslås bland annat att kommunen ska undersöka möjligheterna att frigöra kommunal mark för exploatering för att på så vis levandegöra de olika bygderna.

  Motion om att utveckla tätorterna i Heby kommun

  Heby kommun är en kommun som idag saknar en naturlig centralort och som dessutom lider av en hämmad befolkningstillväxt, minskad attraktivitet och försämrad samhällsservice. Flera av tätorterna i kommunen har en negativ befolkningsutveckling, och trots att utvecklingen pågått länge har ingen av de vidtagna åtgärderna haft någon större effekt för tillväxten och utvecklingen i kommunen.

  Sverigedemokraterna menar att det finns olika lösningar på detta problem. En av dessa, och som prövats i bland annat tätorten Alunda i en annan uppländsk kommun när denna led av liknande problem, är att aktivt upplåta delar av kommunens mark till försäljning eller på annat sätt frigöra denna så att olika byggherrar kan visa intresse och investera i den respektive delen av kommunen så att bostäder och annan samhällsservice kan komma på plats.

  Detta är förstås inte den enda lösningen på problemet, men vi sverigedemokrater menar att det kan vara värt ett försök för att levandegöra vår kommun och se till att de mindre orterna i Heby kommun inte avbefolkas i en allt snabbare takt såsom idag sker. Därför bör kommunen undersöka möjligheterna för att aktivt frigöra delar av den kommunala marken i de olika tätorterna genom försäljning eller på annat sätt så att olika aktörer kan visa intresse i att utveckla de olika bygderna.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att aktivt sälja eller på annat sätt frigöra kommunal mark i de olika tätorterna i Heby kommun så att dessas tillväxt och attraktivitet kan öka

  Vittinge den 20 juni 2012

  Björn Fredriksson (SD)