Sverigedemokraterna Heby | Sverigedemokraterna i Heby kommun | Sida 3

Sverigedemokraterna Heby

Välkommen till Sverigedemokraterna Heby!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Heby kommun.

Mattias Widén

Ordförande SD Heby

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Lokalpolitisk folder för SD Heby

  Av davidperez den 29 augusti 2014
  0

  Nedan presenteras den lokalpolitiska folder som Sverigedemokraterna Heby tagit fram till valet den 14 september.

  Detta vill vi göra i Heby kommun

  » Hela kommunen ska leva. Samhällsservice ska inte centraliseras. Uppmuntra och underlätta för entreprenörer att etablera sig över hela Heby kommun.

  » Stoppa invandringsmottagandet så att mer resurser kan gå till skola, vård och omsorg. På så sätt uppstår inte de ekonomiska och sociala problem som finns i många andra kommuner.

  » Avsätt mer resurser till äldreomsorgen och garantera att de äldres behov tillgodoses för att undvika att oegentligheter sker.

  » Behåll alla vårdcentraler och bevara mindre skolor så att samhällsservicen finns utspridd. Öppna en ny skola i Runhällen.

  » Säkerställ att maten till skolor och äldreboenden är näringsriktig, varm, aptitlig och producerad enligt svensk djurskyddslagstiftning.

  » Motverka det hitresta yrkestiggeriet och tillskriv regeringen om en lagändring för att få till stånd ett tiggeriförbud.

  » Verka för ett tågstopp i Vittinge för att underlätta pendling till Uppsala och Sala. Upptåget bör även ha högre turtäthet.

  » Arbeta för att viktiga frågor för kommunen ska avgöras på så lokal nivå som möjligt, till exempel den lokala jakten.

  » Förbättra myggbekämpningen för att hålla nere myggbestånden i rätt tid och skapa rimliga förhållanden för alla kommuninvånare.

 • SD Heby i P4 Upplands valsatsning

  Av davidperez den 24 augusti 2014
  0

  SD Hebys kommunföreningsordförande och förstanamn Michael Öhman medverkade i en debatt om kollektivtrafik med Kristdemokraterna och Lokala partiet i P4 Uppland:

  ”Bättre tvärförbindelser behövs i Heby kommun” (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-08-19)

  Politiker debatterade Heby som pendlarkommun (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-08-19)

  Dessutom har Michael Öhman (SD) på trettio sekunder sammanfattat partiets viktigaste frågor i kommunen:

  Heby på 30 sekunder (Sveriges Radio P4 Uppland, 2014-08-19)

  Sverigedemokraterna Heby har även svarat på P4 Upplands frågor om kommunvalet 2014 enligt nedan.

  Hur kan nya jobb skapas i kommunen?
  Locka fler företag att etablera sig i kommunen, bygg fler bostäder samt skapa bättre kommunikationer.

  Vilka är de viktigaste förändringarna som ni vill genomföra i skolan?
  Öka vuxennärvaron för att skapa lugn och ro i skolan, vilket leder till bättre studieresultat.

  Vad behöver göras för att förbättra äldrevården i kommunen?
  Avsätt mer resurser till äldreomsorgen och säkerställ att de äldres behov tillgodoses så att oegentligheter inte förekommer.

  Vilken är den viktigaste förändringen ni vill genomföra för integrationen i kommunen?
  Inför ett invandringsstopp för att inte belasta kommunens redan ansträngda ekonomi ännu mer.

  Vilken är den viktigaste frågan för kommunen?
  Att utveckla alla orter och samhällen för att öka samhällsservicen inom hela kommunen.

  Mer information:

  Så här tycker partierna i kommunfullmäktige i Heby (Sveriges Radio P4 Uppland)

 • SD Upplands EU-valrörelse 2014

  Av davidperez den 5 juni 2014
  0
  Valresultatet i valdistriktet Faringe–Bladåker i Uppsala kommun i Europaparlamentsvalet 2014.

  Valresultatet i valdistriktet Faringe–Bladåker i Uppsala kommun i Europaparlamentsvalet 2014.

  Europaparlamentsvalet 2014 är sedan en tid tillbaka över, och för partidistriktet SD Uppland blev valrörelsen liksom i övrigt i landet en stor succé. Partiet hade bland annat valstugor i Bålsta och Uppsala för första gången i ett EU-val. Valrörelsen startade med bland annat en valplaneringsträff i Uppsala och i de flesta andra kommuner i länet samt partiledare Jimmie Åkessons vårtal i Stockholm.

  SD kampanjade på Gimo vårmarknad, Knivsta marknad och Tierps vårmarknad, i Östervåla, på olika orter i Tierps kommun, på Stora torget i Enköping, på torget i Gimo, i Knivsta, i Almunge och i Knutby. Dessutom deltog SD i olika EU-debatter på SLU, hos Missionskyrkan, på Knivsta kommunhus, på Kompassen i Enköping, på Uppsala folkhögskola, i Radio Uppland, med Svenska Jägareförbundet och med Kurdiska student- och akademikerföreningen.

  Partiet hade torgmöten i både Uppsala och Enköping med partiledare Jimmie Åkesson. Partisekreterare Björn Söder och SD:s toppnamn i EU-valet Kristina Winberg besökte Uppsala för ett torgmöte vid valstugan.

  SD har annonserat i Enköpings-Posten, i Uppsalatidningen och på Facebook. Dessutom har det affischerats på landsbygden runt om i länet, bland annat i Heby, Uppsala och Östhammars kommuner. Även på orterna Enköping, Knivsta och Uppsala har det affischerats. En stor del valmaterial har delats både vid skolbesök, vid valstugorna, vid övrigt kampanjande och i brevlådor i Enköpings, Heby, Knivsta, Uppsala och Östhammars kommuner. Valrörelsen avslutades med en stor valvaka i Uppsala för distriktets medlemmar.

  Från distriktets sida vill vi rikta ett stort tack till alla valarbetare, medlemmar, väljare och sympatisörer för ett fantastiskt valresultat, en härlig valrörelse och en fin valvaka. Sverigedemokraterna tar alltså för första gången plats i Europaparlamentet och detta med 2 mandat och nästan 10 procent, vilket är en tredubbling från förra EU-valet 2009. Vi är här för att stanna, och vi är på gång nu! Nu laddar vi batterierna inför det stora valet i september. Tack, alla Sverigevänner!

  Det slutliga valresultatet blev följande:

  Enköpings kommun: 10,08 % (nummer 5)
  Heby kommun: 13,60 % (nummer 3)
  Håbo kommun: 11,64 % (nummer 4)
  Knivsta kommun: 8,50 % (nummer 5)
  Tierps kommun: 11,25 % (nummer 3, nästan delad andraplats)
  Uppsala kommun: 5,76 % (nummer 8)
  Älvkarleby kommun: 14,67 % (nummer 2)
  Östhammars kommun: 10,06 % (nummer 5)

  Uppsala län: 7,50 % (nummer 5; utan Uppsala kommun skulle länets valresultat bli 10,89 procent)

  De tre starkaste valdistrikten i respektive kommun:

  ENKÖPING
  Västerleden N: 17,01 % (nummer 2)
  Romberga: 13,38 % (nummer 2)
  Svinnegarn: 12,66 % (nummer 3)

  HEBY
  Tärnsjö: 16,18 % (nummer 3)
  Västerlövsta Östra–Huddunge: 15,27 % (nummer 3, nästan delad andraplats)
  Morgongåva: 14,23 % (nummer 2)

  HÅBO
  Mansängen: 17,55 % (nummer 2)
  Skokloster: 13,98 % (nummer 4)
  Övergran: 12,44 % (nummer 6)

  KNIVSTA
  Husby-Långhundra: 12,81 % (delad tredjeplats)
  Vassunda: 11,05 % (nummer 5)
  Södra Knivsta: 10,22 % (nummer 6)

  TIERP
  Skärplinge: 16,25 % (nummer 2)
  Söderfors: 13,30 % (nummer 2)
  Västland–Karlholm: 12,60 % (nummer 2)

  UPPSALA
  Faringe–Bladåker: 25,74 % (största parti och starkaste valdistrikt!)
  Järlåsa: 17,68 % (nummer 2)
  Knutby: 17,43 % (nummer 3)

  ÄLVKARLEBY
  Älvkarleö bruk–Marma: 19,42 % (nummer 2)
  Skutskärs centrum: 17,13 % (nummer 2)
  Jungfruholmen: 15,13 % (nummer 2)

  ÖSTHAMMAR
  Alunda tätort: 13,67 % (nummer 2)
  Norrskedika–Valö–Forsmark: 13,33 % (nummer 3)
  Gräsö: 12,89 % (nummer 3)

 • Reservation gällande strategisk plan för Landstinget i Uppsala län

  Av uppland den 27 september 2013
  0

  I onsdags den 25 september 2013 behandlade landstingsfullmäktige i Uppsala län, som denna gång sammanträdde på Folkets hus i Heby, den strategiska planen för Landstinget i Uppsala län.

  Landstingsråd och gruppledare Pavel Gamov (SD) höll ett antal anföranden i talarstolen under ärendet. Kontentan med dessa anföranden kan sammanfattas med nedanstående skriftliga reservation.

  Reservation § 8

  Strategisk plan för Landstinget i Uppsala län

  Härmed reserverar sig Sverigedemokraternas landstingsfullmäktigegrupp gällande beslutet i ärende 8, Strategisk plan för Landstinget i Uppsala län (CK 2012-0166), vid landstingsfullmäktige i Uppsala läns sammanträde i Heby den 25 september 2013.

  Trots att partiet anser att det är viktigt och bra att landstinget nu får en strategisk plan samt att den aktuella planen i stora stycken har en tydlig och välkommen viljeinriktning finns det vissa delar som det finns anmärkningar på. Då partiet saknar ordinarie plats i bland annat landstingsstyrelsen har dessa synpunkter inte kunnat framföras på ett formellt sätt tidigare än i landstingsfullmäktige.

  Områden där vi instämmer i den strategiska planens utstakade riktning gäller exempelvis landstingets fastighetsbestånd och kollektivtrafiken, där vi menar att landstinget bör använda sin ställning gentemot regeringen för att äntligen få till stånd fyra tågspår mellan Uppsala och Stockholm. Dessutom bör planerna på järnväg från Uppsala till Enköping utvecklas ytterligare.

  Bland annat vänder sig Sverigedemokraterna emot formuleringarna om att de redan flera gånger om kraftigt höjda biljettpriserna i kollektivtrafiken kan komma att höjas ännu mer framöver. Likaså tycker vi att det är anmärkningsvärt att det mer eller mindre utlovas en skattechock under perioden fram till 2025 när skattesatsen i landstinget redan höjts under innevarande mandatperiod och när Sverige trots att vi redan har världens i princip högsta skattetryck långtifrån har världens bästa välfärd.

  Fokus bör vara på att få en budget i balans och prioritera kärnverksamheterna, vilket är hälso- och sjukvård av hög kvalitet till i första hand våra egna länsmedborgare samt en prisvärd, attraktiv och komfortabel kollektivtrafik. Till kärnverksamheten räknar vi inte exempelvis tilltagna satsningar på FoU, kultur eller det mångkulturella samhället. SD ställer sig också skeptiskt till eventuella forskningssatsningar gällande etnicitet och genus, då vi vill att alla medborgare ska behandlas lika och inte ser att det finns något egenvärde i att landstinget bekostar sådana satsningar med skattemedel.

  Vi konstaterar att majoriteten själv i den strategiska planen påpekar att utlandsfödda i allmänhet tar större resurser i anspråk för hälso- och sjukvård. Vår slutsats av detta är att landstinget i likhet med vad SD tidigare under mandatperioden uttryckt inte bör befrämja det mångkulturella samhället eller den invandringspolitik som bedrivs idag.

  Avslutningsvis ställer vi oss som ovan nämnt kritiska till de mycket ambitiösa satsningar på forskning och utveckling som framkommer i planen. FoU är enligt vårt förmenande främst ett statligt ansvar, och kostnaderna bör inte vältras över på vårt landsting, som redan har stora ekonomiska utmaningar med de längsta kötiderna inom den specialiserade sjukvården samt stora neddragningar vad gäller vårdplatser och -avdelningar.

  För Sverigedemokraternas landstingsfullmäktigegrupp

  Uppsala 2013-09-26

  Pavel Gamov, landstingsråd och gruppledare

  Mer information:

  Kallelse, handlingar och protokoll från landstingsfullmäktige i Uppsala län 2013-09-25 (Landstinget i Uppsala län, lul.se)

  Webb-tv från landstingsfullmäktige i Uppsala län 2013-09-25 (Landstinget i Uppsala län, lul.se)

  Uppsnabbat landstingsfullmäktige 25 september 2013 (Landstinget i Uppsala län, lul.se, 2013-09-25)

 • Insändare i UNT 21/7 om tågstopp i Järlåsa

  Av uppland den 21 juli 2013
  0

  Nedanstående kommentar av landstingsråd Pavel Gamov (SD) till en insändare i UNT den 13 juli publicerades idag söndag den 21 juli.

  Självklart med tågstopp i Järlåsa

  REPLIK. I insändaren från Camilla Lind och Maria Berger från Järlåsa i Samverkan (UNT 13/7) lyfts viktiga synpunkter på kollektivtrafiken i Järlåsa fram.

  Sedan Upptåget i december 2012 slutade trafikera sträckan söder om Uppsala och i stället började gå i västlig riktning mot Morgongåva, Heby och Sala har Järlåsaborna fått se sina möjligheter att transportera sig kollektivt kraftigt försämras.

  I samband med Upptågets omläggning försvann den expressbuss som trafikerade Järlåsa och gick direkt till Uppsala. Sverigedemokraterna beklagar den utvecklingen, då vi menar att hela kommunen och hela länet ska leva.

  Från Centerpartiet talas nu om att ordna med tågstopp främst i Vänge, men SD vill i första hand prioritera Järlåsa och i andra hand Vittinge och Vänge, då avståndet till Uppsala är längre. Därför kommer SD i landstinget att ta initiativ för att få till ett tågstopp för Upptåget i Järlåsa.

  Pavel Gamov
  Landstingsråd (SD)

  Mer information:

  Självklart med tågstopp i Järlåsa (Pavel Gamov, Upsala Nya Tidning (UNT), 2013-07-21)

  Underlätta för pendlare på landsbygden (Camilla Lind, Maria Berger, Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-07-13)

  Upptåget till Järlåsa (namninsamling.com)