SD Heby överklagar kommunalt asylbeslut | Sverigedemokraterna Heby

SD Heby överklagar kommunalt asylbeslut

Sverigedemokraternas gruppledare i Heby kommunfullmäktige, Björn Fredriksson, har under måndagen den 18 februari inkommit med ett överklagande till Förvaltningsrätten i Uppsala gällande ett asylbeslut som nyligen fattats i Heby kommun.

Beslutet fattades i kommunstyrelsen tisdagen den 29 januari och gäller en utökning av det avtal som kommunen har med Migrationsverket om mottagande av så kallade ensamkommande flyktingungdomar.

Björn Fredriksson (SD) hänvisar i överklagan till två parallella fall vid Förvaltningsrätten i Malmö, där rätten gått på SD:s linje och upphävt de fattade besluten eftersom de gömts undan i kommunstyrelsen och inte beslutats om i kommunfullmäktige, vilket kommunallagen föreskriver.

Se nedan för överklagandet. Målnummer är 875-13.

Överklagande av beslut om mottagande av ensamkommande asylsökande barn

Härmed överklagas medelst kommunalbesvär och med begäran om inhibition till Förvaltningsrätten i Uppsala det beslut om asylmottagande som fattades av kommunstyrelsen i Heby kommun på sammanträdet tisdagen den 29 januari 2013 under ärendet Ks § 13, ”Mottagande av ensamkommande asylsökande barn”, med diarienummer 2007/115:133.

Sammanträdesprotokollet justerades och anslogs måndagen den 4 februari 2013. Protokollet finns att erhålla via http://www.heby.se/document/document-root-22119/kommunstyrelsen-22120/protokoll-22169/ks130129p-pdf. Sidorna 1, 21 och 22 ur protokollet bifogas denna överklagan.

Undertecknad anser att ovan nämnda beslut strider mot kommunallagen och därmed bör upphävas av förvaltningsrätten samt i väntan därpå inhiberas. Kommunstyrelsen har beslutat att utöka mottagandet av så kallade ensamkommande flyktingungdomar från 8 till 13 st i en överenskommelse med Migrationsverket.

Ett sådant beslut får inte tas av en kommunstyrelse eftersom ärendet är av principiell beskaffenhet och större vikt. Istället måste ärendet lyftas till kommunfullmäktige, vilket inte varit fallet här. Sverigedemokraterna motsatte sig beslutet vid sammanträdet men vann inget gehör för det.

Beslutet strider mot kommunallagen 3 kap 9 § första stycket, som klart och tydligt stipulerar bland annat följande: ”Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen”.

Att teckna en överenskommelse med Migrationsverket om asylmottagande är av principiell beskaffenhet. Ser man till vilka stora kostnader det innebär för staten och sedermera för Heby kommun står det klart att detta inte är något annat än av principiell beskaffenhet och stor vikt. Kommunallagen är tydlig då den säger att ett sådant beslut endast får tas av kommunfullmäktige.

I sammanhanget bör även nämnas att Förvaltningsrätten i Malmö i målen 4132-10, 8186-11 och 8347-11, tre liknande fall, dömt till klagandens fördel, då besluten i de respektive kommunstyrelserna i Trelleborgs och Lunds kommuner ansetts vara av principiell beskaffenhet och större vikt.

Med anledning av ovanstående begär undertecknad att Förvaltningsrätten i Uppsala beslutar om omedelbar inhibition av Heby kommunstyrelses beslut avseende Ks § 13, 2013-01-29, samt att förvaltningsrätten upphäver kommunstyrelsens beslut avseende Ks § 13 med rubriken ”Mottagande av ensamkommande asylsökande barn”.

Björn Fredriksson

Mer information:

SD-överklagan om flyktingbeslut (Upsala Nya Tidning (UNT), unt.se, 2013-02-18, kl. 16.02/16.22)

SD överklagar flyktingbeslut (Upsala Nya Tidning (UNT), UNT Uppland, 2013-02-19, s. 10)

SD överklagar beslut om flyktingbarn (Sala Allehanda (SA), Camilla Röjerås, 2013-02-20, s. 5)