SD Heby vill utveckla tätorterna i Heby kommun | Sverigedemokraterna Heby

SD Heby vill utveckla tätorterna i Heby kommun

Den 20 juni 2012 kommer Heby kommunfullmäktige att sammanträda för sista gången före sommaruppehållet. Vid morgondagens sammanträde kommer även en motion av Sverigedemokraterna att anmälas för behandling.

Partiet har motionerat om att utveckla de olika tätorterna i Heby kommun. I motionen föreslås bland annat att kommunen ska undersöka möjligheterna att frigöra kommunal mark för exploatering för att på så vis levandegöra de olika bygderna.

Motion om att utveckla tätorterna i Heby kommun

Heby kommun är en kommun som idag saknar en naturlig centralort och som dessutom lider av en hämmad befolkningstillväxt, minskad attraktivitet och försämrad samhällsservice. Flera av tätorterna i kommunen har en negativ befolkningsutveckling, och trots att utvecklingen pågått länge har ingen av de vidtagna åtgärderna haft någon större effekt för tillväxten och utvecklingen i kommunen.

Sverigedemokraterna menar att det finns olika lösningar på detta problem. En av dessa, och som prövats i bland annat tätorten Alunda i en annan uppländsk kommun när denna led av liknande problem, är att aktivt upplåta delar av kommunens mark till försäljning eller på annat sätt frigöra denna så att olika byggherrar kan visa intresse och investera i den respektive delen av kommunen så att bostäder och annan samhällsservice kan komma på plats.

Detta är förstås inte den enda lösningen på problemet, men vi sverigedemokrater menar att det kan vara värt ett försök för att levandegöra vår kommun och se till att de mindre orterna i Heby kommun inte avbefolkas i en allt snabbare takt såsom idag sker. Därför bör kommunen undersöka möjligheterna för att aktivt frigöra delar av den kommunala marken i de olika tätorterna genom försäljning eller på annat sätt så att olika aktörer kan visa intresse i att utveckla de olika bygderna.

Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

• att uppdra åt kommunstyrelsen att undersöka möjligheterna att aktivt sälja eller på annat sätt frigöra kommunal mark i de olika tätorterna i Heby kommun så att dessas tillväxt och attraktivitet kan öka

Vittinge den 20 juni 2012

Björn Fredriksson (SD)